ઉત્તોદન મોલ્ડ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-1

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-2

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-3

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-4

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-5

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-6

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-7

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-8

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-9

ઉત્તોદન ઘાટ

એક્સટ્રુઝન-મોલ્ડ-10

ઉત્તોદન ઘાટ